RUSYA FEDERASYONU KOZMETİK SEKTÖRÜ YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI ÇALIŞMASI

29 Haziran 2020

21-25 Ekim 2019 tarihlerinde Moskova’da Rusya kozmetik sektörüne yönelik bir Yerinde Pazar Araştırması (YPA) gerçekleştirilmiştir. Araştırma çerçevesinde, Rus kozmetik sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve sertifikasyon kuruluşları toplantılar gerçekleştirilmiş olup, eş zamanlı olarak “InterCHARM” fuarı ziyaret edilmiş ve birçok firma ile mülakat yapılmıştır. Söz konusu görüşmeler ışığında bu rapor hazırlanmıştır.

Kozmetik ürünleri Armonize Sistem’in 33. Fasılında yer almaktadır. Buna göre; uçucu yağlar, sanayide ham madde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları, parfümler, güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar, saç müstahzarları, ağız/diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar, tıraş müstahzarları, vücut deodorantları ve tuvalet müstahzarları kozmetik ürünleri sınıfına girmektedir. Diğer taraftan, 34.01 gümrük tarife pozisyonunda yer alan sabunların ülkemizin kozmetik ürünleri ihracatında önemli bir yeri olması ve bazı analizlerde kozmetik sektörü içerisinde yer alması sebebiyle, söz konusu ürün grubu da kozmetik sektörü içerisinde değerlendirilerek araştırma kapsamına dâhil edilmiştir.

Tablo 1. Kozmetik Ürünleri Sınıflandırması (GTP)

GTP ÜRÜN GRUBU
33.01 Uçucu yağlar
33.02 Sanayide ham madde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları
33.03 Parfümler ve tuvalet suları
33.04 Güzellik/makyaj ve cilt bakım için müstahzarlar
33.05 Saç müstahzarları
33.06 Ağız/diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar
33.07 Tıraş müstahzarları, vücut deodorantları, tuvalet müstahzarları
34.01 Sabunlar ve yüzey aktif organik maddeler

Statista ve Euromonitor verilerine göre, 2018 yılında küresel ölçekte yapılan kozmetik ürünleri satışları bir önceki yıla göre %3,1 artış göstererek yaklaşık 488,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Son beş yıllık veriler göz önüne alındığında ise, söz konusu pazarın her yıl ortalama %3 büyüdüğü görülmektedir. Küresel kozmetik ürünleri pazarının önümüzdeki beş yıllık dönemde yıllık ortalama %3,3 büyüme göstermesi ve 2023 yılında yaklaşık 575 milyar dolarlık bir hacme ulaşması beklenmektedir.

Küresel kozmetik ürünleri pazarının bölgesel dağılımı incelendiğinde ise, pazarın %35’ini Asya Pasifik, %25,6’sını Avrupa ve %20’sini Kuzey Amerika ve %13’ünü ise Latin Amerika bölgelerinin oluşturduğu görülmektedir. Ülkesel bazda en büyük ilk üç pazar ise, sırasıyla, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) (89,5 milyar dolar), Çin (62 milyar dolar) ve Japonya’dır (37,5 milyar dolar).

Euromonitor verilerine göre, 2018 yılında küresel çapta gerçekleştirilen kozmetik ürünleri satışlarının %13’ü internet üzerinden yapılmış olup, internet alışverişlerinin kozmetik ürünleri dağıtım kanallarından aldığı payın 2023 yılında %19’a ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2018 yılında Türkiye’de satılan kozmetik ürünlerinin ise %3’ü internet üzerinden yapılmıştır.

Tablo 2- Küresel Kozmetik Ürünleri Pazarının Bölgesel Dağılımı (%)

 Kaynak: Euromonitor International

Kozmetik sektörünün son dönemdeki gelişiminde çevrim içi harcamaların giderek artması, sosyal ağların gelişmesi, tüketicilerin yeni ve kaliteli ürünlere ilgi göstermesi, şehirleşmenin hızlanması, üst-orta sınıfın büyümesi gibi etkenler rol oynamıştır. Bu faktörlerin giderek önem kazanacağı düşünülürse kozmetik sektörünün büyümeye/gelişmeye devam edeceği mütalaa edilmektedir.

2018 yılında 155 milyar dolar olarak gerçekleşen küresel kozmetik ürünleri ithalatının %37,5’ini güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar, %16,6’sını sanayide ham madde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve %12,8’ini ise parfümler ve tuvalet suları oluşturmaktadır. 2018 yılında yapmış olduğu 16 milyar dolar tutarındaki güzellik ve kişisel bakım ürünleri ithalatı ile ABD, dünyanın en büyük kozmetik ürünleri ithalatçısı konumundadır. ABD’yi Çin, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa takip etmektedir. 2018 yılının en büyük kozmetik ürünleri ihracatçısı ise 20,1 milyar dolar tutarındaki ihracatı ile Fransa’dır. Sırasıyla ABD, Almanya, İrlanda ve Singapur diğer önemli kozmetik ürünleri ihracatçıları arasında yer almaktadır.

Türkiye kozmetik sektörü 2018 yılında 1,13 milyar dolar tutarında kozmetik ürünleri ihracatı ile 1,24 milyar dolar ithalatı gerçekleştirmiştir. Son on yıllık dönem incelendiğinde, ihracatın 2009-2014 döneminde oldukça önemli bir artış göstererek 1,26 milyar dolara ulaştığı ve aynı yıl kozmetik ürünleri dış ticaret açığının 10,6 milyon dolara kadar düştüğü görülmektedir. 2014-2018 döneminde ise kozmetik ürünleri dış ticareti görece daha dalgalı bir grafik çizmiştir.
 
Tablo 3-Türkiye’nin Kozmetik Ürünleri Dış Ticareti (bin dolar)

 


 Kaynak: ITC Trade Map

Türkiye’nin 2018 yılında gerçekleştirdiği 1,13 milyar dolar tutarındaki kozmetik ürünleri ihracatından en çok pay alan pazarlarının başında yaklaşık 115,2 milyon dolar ile Irak gelmektedir. Diğer önemli ihraç pazarları ise sırasıyla, İran, Birleşik Krallık, Rusya ve Almanya’dır. 2018 yılında gerçekleştirilen kozmetik ürünleri ihracatı alt ürün grupları bazında incelendiğinde ise, sabunların %31, tıraş müstahzarları, vücut deodorantları ile tuvalet müstahzarlarının %19 ve güzellik/makyaj ile cilt bakımı için müstahzarların %15’lik pay aldığı görülmektedir.

2020-2021 dönemi ihracatı için belirlenen hedef ülkelerden biri olan Rusya Federasyonu, 2018 yılı itibarıyla 3,6 milyar dolar kozmetik ürünleri ithalatı gerçekleştirmiş olup, en fazla kozmetik ithalatı gerçekleştiren ülkeler arasında 12. sırada yer almaktadır. Bahse konu ithalatın ilk sırasında güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar bulunmaktadır. Hâlihazırda, Rusya’nın kozmetik ürünleri ithalatında öne çıkan ülkeler Fransa (%25), Almanya (%12), İtalya (%9) gibi Avrupa Birliği ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri (%6) şeklindedir. Rusya’nın kozmetik ürünleri ihracatı ise aynı dönemde 791 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, Rusya’nın kozmetik sektöründe net ithalatçı konumda olduğu görülmektedir.

Kozmetik ürünleri ihracatımızda Rusya’nın yeri 2014 yılında %8’lik pay ile 2. sıra iken, 2018 yılına gelindiğinde Rusya %5’lik pay ile 4. sıraya gerilemiştir. Ülkemiz ile Rusya’nın dış ticaret verileri incelendiğinde hâlihazırda Türkiye’nin %2,1 oranındaki payı ile Rusya’nın kozmetik ithalatında 14. sırada olduğu görülmektedir. Rusya’ya kozmetik ihracatımızda öne çıkan ürünler ise sırasıyla sabunlar, tıraş müstahzarları, vücut deodorantları ve tuvalet müstahzarları, sanayide ham madde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlardır.

Bu çerçevede, Rus kozmetik pazarı ciddi tüketici potansiyeli, coğrafi açıdan yakınlığı, istikrarlı olarak büyümesi gibi faktörler neticesinde önemli bir pazar potansiyeli taşımaktadır. Türk kozmetik sektörünün bu pazarda gelişme fırsatı olduğu değerlendirilmektedir. Bu raporun, kozmetik sektörümüzün Rusya’ya olan ihracatına katkı sağlaması ve Rusya ile olan dış ticaret açığımızın azalmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Raporda sırasıyla, YPA konusu ülke olan Rusya’nın coğrafi, demografik ve siyasi yapısı, ekonomisi ve dış ticareti hakkında genel bilgiler verilmekte, akabinde gerçekleştirilen pazar araştırması, saha çalışmaları ve toplantılar çerçevesinde edinilen bilgiler doğrultusunda Rus kozmetik pazarı, tarifeler, dış ticarette standardizasyon, etiketleme, lojistik, pazara giriş, satış kanalları, tüketici tercihleri, ürün tanınırlığı hakkında detaylı bilgi aktarılmaktadır. Raporun son bölümünde ise “sonuç ve değerlendirmeler” sunulmaktadır.

Raporu talep etmek için lütfen Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü Dış Pazar Analizleri Dairesi (dtuedpa@ticaret.gov.tr adresi) ile iletişime geçiniz.